Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m

Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m

Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m

Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m
Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m, cuộn dài 100m, độ dày 150micron
 Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m
Màng nhà kính làm máng xối khổ rộng 0.6m